Truyện hắc thủ - Main là boss thao túng phía sau màn

Trang chủ
Truyện hắc thủ
Truyện hắc thủ - Main là boss thao túng phía sau màn - Lấy toàn bộ thiện hạ làm bàn cờ thao túng tất cả trong lòng bàn tay

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;

Quỷ Bí Chi Chủ

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc;

Người Nào Động Ta Rau Hẹ

Một đao Chém Chém Chém;

Ta Sáng Tạo Thế Giới Game

Tại Hạ Miêu Nam Bắc;

Ta Đem Địa Cầu Chơi Phế Đi

Nhất Mộng Hoàng Lương
Close